Samfunn

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til et inkluderende samfunn, både i lokalmiljøet og i Norge